Opracowanie koncepcji odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w Kłobucku

Wyzwanie  

 

 

 • Na terenie Sołectwa Niwa Skrzeszów brak zorganizowanego systemu odprowadzania wód opadowych. Istnieją jedynie krótkie odcinki bezodpływowych rowów i muld przydrożnych. Główny kierunek zmian w przyszłości dotyczy zwiększenia zabudowy mieszkaniowej oraz przebudowy układu drogowego.

 

Rozwiązanie

 

 

 • W ramach zadania wykorzystano dane atlasu PANDa, co zapewniło właściwe określenie ilości wód opadowych.
 • Zaproponowano wariantowe rozwiązanie odprowadzania wód – za pomocą muld i rowów trawiastych oraz poprzez zamkniętą sieć kanalizacji deszczowej.
 • Opracowano szereg wytycznych do dalszych prac projektowych i budowy systemu odwodnienia, a także określono wskaźnikowe koszty całej inwestycji.

 

Korzyści

 

 

 • Wykonany projekt stanowi rzetelne opracowanie przedprojektowe, na bazie której można nie tylko optymalnie przygotować projekty budowlane i wykonawcze dla poszczególnych fragmentów systemu odwodnienia, ale przede wszystkim racjonalnie planować rozwój zabudowy.
 • Zaproponowane działania pozwolą na minimalizację zagrożenia podtopieniami w przyszłości.
 • Wariant niskonakładowy z wykorzystaniem zielono-niebieskiej infrastruktury i naturalnego ukształtowania terenu.

 

Zakres wykonanych prac:

 • Analiza istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz z określeniem odbiorników wód opadowych i oceną możliwości przejęcia spływu powierzchniowego;
 • Opracowanie podziału terenu na zlewnie wraz z wyliczeniem ilości wód deszczowych,
 • Określenie i przeanalizowanie wysokości i intensywności opadów miarodajnych na podstawie atlasu deszczów PANDa,
 • Określenie kierunku spływu wód deszczowych,
 • Przedstawienie propozycji rozwiązań wariantowego odprowadzania wód,
 • Opracowanie wytycznych dotyczących modernizacji istniejących urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe,
 • Określenie metody podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika,
 • Określenie wskaźnikowe kosztów całego zamierzenia inwestycyjnego.

 

Karta studium przypadku Kłobucka do pobrania -> tutaj

Powrót