Opracowanie koncepcji odwodnienia śródmieścia Kalisza na podstawie modelowania hydrodynamicznego

Wyzwanie  

 

 

  • Przeciążona kanalizacja ogólnospławna to problem wielu miast w Polsce. Kaliskie śródmieście odwadniane jest właśnie w systemie kanalizacji ogólnospławnej. Ze względu na planowaną rewitalizację cennego historycznie obszaru konieczne jest zapewnienie jego odpowiedniego odwodnienia.
  • Czy istniejąca sieć ogólnospławna ma wystarczające parametry? Czy odbiornik – kolektor odbierający także ścieki sanitarne z części miasta ma przepustowość odpowiednią do bezpiecznego odprowadzenia tych ścieków do oczyszczalni?

 

Rozwiązanie

 

 

  • Diagnozy obciążenia hydraulicznego systemu odwodnienia dokonano na podstawie modelowania hydrodynamicznego łączącego systemy kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej.
  • Numeryczne odwzorowanie systemu odwodnienia wraz z ciążącymi obszarami (modelowanie hydrodynamiczne)  zostało skalibrowane na podstawie rozbiorów wody oraz pomiarów opadu i wypełnienia kanałów w czasie pogody deszczowej i suchej.
  • Dzięki temu sprawdzono wpływ zaproponowanych rozwiązań poprawy obecnie problematycznej pracy systemu i potwierdzono, że są optymalnie dobrane.

 

Korzyści

 

 

  • Wyniki specjalistycznej analizy hydrologiczno-hydraulicznej wraz z wytycznymi dotyczącymi przebudowy systemu odwodnienia historycznego centrum miasta nadadzą dobrze zdefiniowane ramy planowanemu projektowi rozbudowy tutejszej infrastruktury w ramach rewitalizacji tej części miasta.
  • Zaproponowane działania pozwolą na minimalizację zagrożenia podtopieniami w przyszłości oraz przyczynią się do bardziej zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na intensywnie zabudowanym obszarze starego centrum.

 

Zakres wykonanych prac:

  • Opracowanie lokalnych hietogramów wzorcowych, kalibracja modelu na podstawie pomiarów opad/odpływ, modelowanie hydrodynamiczne stanu istniejącego, koncepcja przebudowy
    i modyfikacji wraz z weryfikacją zaproponowanych rozwiązań na podstawie modelowania.

 

Karta studium przypadku Kalisza do pobrania -> tutaj

Powrót