Projekt budowlany i wykonawczy zbiornika rurowego wód opadowych przy ulicy Topolowej w Lubinie

Projekt jest wynikiem szerszej koncepcji zlewniowej, w której wskazano konieczność budowy kilku zbiorników retencyjnych, aby przeciwdziałać podtopieniom. Rzetelnie przygotowane analizy, od przyjęcia właściwych hietogramów opadu dla Lubina z modelu opadowego PANDa, przez sprawdzenie w modelu hydrodynamicznym różnych scenariuszy opadowych i optymalizację rozwiązania owocuje przygotowaniem racjonalnych i efektywnych projektów technicznych: budowlanych i wykonawczych.

 

Miasto Lubin konsekwentnie podchodzi do inwestowania w wodach opadowych, przygotowując się do nowej perspektywy finansowej UE i adaptując przestrzeń miejską do zmian klimatu.

 

 

Wyzwanie  

 

 

  • Czy projekty budowlane i wykonawcze mogą być wynikiem rzetelnych analiz całej zlewni prowadząc do ograniczenia podtopień i usprawnienia pracy sieci kanalizacji deszczowej?

 

Rozwiązanie

 

 

  • Bazując na szerszej koncepcji i modelu hydrodynamicznym zaprojektowano zbiornik zamknięty podziemny wykonany z rur wielkośrednicowych o pojemności czynnej 1240 m3, z lokalizacją pod istniejącym boiskiem trawiastym do piłki nożnej. Zbiornik służy do przetrzymania wód deszczowych i opóźnienia spływu do niżej położonych kanałów. Wielokomorowy zbiornik jest zaprojektowany w układzie bocznym „off-line”, a napełniany i opróżniany grawitacyjnie.
  • W projekcie wykorzystano dane z modelu opadowego PANDa

 

Korzyści

 

 

  • Ograniczenie wylewów z sieci przy optymalnej pojemności i układzie zbiornika dostosowanym do terenu, ale też sprawdzonym przy różnych scenariuszach opadowych opartych o rzetelne i aktualne dane opadowe z atlasu PANDa.
  • Tak przygotowany projekt budowlany z wszelkimi pozwoleniami i będący jego rozwinięciem projekt wykonawczy, umożliwia proste aplikowanie o środki z funduszy europejskich na sfinansowanie budowy zbiornika. Taki projekt uzyska wysoką pozycję w rankingu konkursu o dofinansowanie.

 

 

Karta studium przypadku Lubina do pobrania -> tutaj

Powrót