Projekt budowlany i wykonawczy zbiornika żelbet. wód opadowych przy ulicy Olchowej w Lubinie

Projekt jest wynikiem szerszej koncepcji zlewniowej, w której wskazano konieczność budowy kilku zbiorników retencyjnych, aby przeciwdziałać podtopieniom. Rzetelnie przygotowane analizy, od przyjęcia właściwych hietogramów opadu dla Lubina z modelu opadowego PANDa, przez sprawdzenie w modelu hydrodynamicznym różnych scenariuszy opadowych i optymalizację rozwiązania owocuje przygotowaniem racjonalnych i efektywnych projektów technicznych: budowlanych i wykonawczych.

Miasto Lubin konsekwentnie podchodzi do inwestowania w wodach opadowych, przygotowując się do nowej perspektywy finansowej UE i adaptując przestrzeń miejską do zmian klimatu.

 

Wyzwanie  

 

 

  • Zlewnia miejska z mocno przeciążoną kanalizacją wymaga analizy szeregu różnych rozwiązań  i zaprojektowania optymalnych kosztowo zbiorników retencyjnych. Zamawiający oczekiwał gotowych projektów budowlanych i wykonawczych.

 

Rozwiązanie

 

 

  • Przygotowano szerszą koncepcję i model hydrodynamiczny zlewni i dopiero na tej bazie zaprojektowano zbiornik zamknięty podziemny żelbetowy prefabrykowany o pojemności czynnej 1350 m3 .Położony jest on na działkach miejskich pod terenem zielonym.  Zbiornik jest zaprojektowany w układzie bocznym „off-line” i połączony z kolektorem DN 1000 mm, a napełniany i opróżniany grawitacyjnie.W projekcie wykorzystano dane z modelu opadowego PANDa.

 

Korzyści

 

 

  • Ograniczenie wylewów z sieci przy optymalnej pojemności i układzie zbiornika dostosowanym do terenu, ale też sprawdzonym przy różnych scenariuszach opadowych opartych   o rzetelne i aktualne dane opadowe   z atlasu PANDa.
  • Tak przygotowany projekt budowlany z wszelkimi pozwoleniami i będący jego rozwinięciem projekt wykonawczy, umożliwia proste aplikowanie o środki z funduszy europejskich na sfinansowanie budowy zbiornika. Taki projekt uzyska wysoką pozycję w rankingu konkursu o dofinansowanie.

 

 

Karta studium przypadku Lublina do pobrania -> tutaj

Powrót