System monitoringu opadów na terenie miasta Poznań

 

Wyzwanie 

 

Poznań, jest kolejnym miastem w Polsce, które zaczęło intensyfikować swoje działania w obszarze adaptacji do zmian klimatu i cyfrowego zarządzania tym procesem. Grupa Aquanet powołała do realizacji zadań związanych z retencjonowaniem i zagospodarowaniem wód opadowych oraz eksploatacją systemów kanalizacji deszczowej spółkę Aquanet-Retencja. Do wszystkich tych zadań niezbędne było uzyskanie danych na temat sum i intensywności deszczy padających na terenie miasta.  Podjęto decyzję o instalacji systemu deszczomierzy, który swoim zasięgiem objął teren miasta i obszary przyległe.

 

 

Rozwiązanie 

 

Realizowane zadanie polegało na dostawie i instalacji nowych stacji monitoringu wyposażonych w deszczomierze wagowe OTT Pluvio2L, modernizację kilku istniejących posterunków pomiarowych z deszczomierzami korytkowymi  oraz włączenie istniejących stacji do budowanego systemu. Dodatkowo zainstalowano jeden disdrometr optyczny OTT Parsivel2.  W chwili obecnej system składa się z 23 punktów pomiarowych. Dane z wszystkich lokalizacji archiwizowane są i wizualizowane w aplikacji RainBrain.

 

Korzyści 

 

Uruchomienie systemu monitoringu opadów to krok do przodu, który pozwoli lepiej zrozumieć funkcjonowanie infrastruktury odwodnieniowej podczas różnych zdarzeń opadowych. Dane zbierane przez urządzenia, wykorzystywane będą w procesie modelowania hydrodynamicznego sieci KD. Dzięki nim w przyszłości możliwa będzie aktualizacja lokalnego modelu opadowego miasta. Dokładna informacja o opadzie w każdej części miasta pozwoli na lepsze bilansowanie zasobów.

 

Karta studium przypadku realizacji w miejscowości Poznań do pobrania –>TUTAJ 

Powrót