System odwodnienia Miasta Tarnowa poprzez kanalizację ogólnospławną wraz z oceną jego funkcjonowania

 

Wyzwanie 

 

Ograniczenie krotności pracy oraz wielkości przelewów z kanalizacji ogólnospławnej ma duże znaczenie dla rozwoju miasta, czystości rzeki Białej i potoku Wątok oraz bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków. Wyzwaniem był nie tylko specyficzny układ kanalizacji, z wieloma przelewami pracującymi na długości kolektorów, ale też konieczność przygotowania nowych operatów wodnoprawnych i uzyskania w krótkim czasie wymaganych decyzji. Dodatkowo konieczna była inwentaryzacja systemu w formie GISowej, do której przystąpił Zamawiający wspierany przez RetencjaPL.

 

 

Rozwiązanie 

 

Przygotowaliśmy model hydrodynamiczny sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odbiornikami wód dla całego miasta Tarnowa, a na podstawie tych modeli zaktualizowaliśmy operaty wodnoprawne i pozyskaliśmy decyzję z art. 80 prawa wodnego dla ponad 21 wylotów. Podczas współpracy ze spółką wodociągowo-kanalizacyjną przygotowaliśmy 3 warianty rozwiązań koncepcyjnych poprawiających komfort odwodnienia w Tarnowie.

 

 

Korzyści 

 

Kompleksowa diagnoza obecnego stanu, wykonana przy użyciu modelu hydrodynamicznego oraz lokalnego modelu opadów PANDa, umożliwiła opracowanie strategii skutecznego zarządzania przelewami burzowymi w Tarnowie. Proponowane rozwiązania będą skupiać się na zmniejszeniu liczby zdarzeń przelewowych do rzek, minimalizując ich zanieczyszczenie. Ten dokument stanowi kluczowe narzędzie dla spółki wodociągowej, kierując planowanie rozbudowy systemu kanalizacji i poprawę jego efektywności. Tarnów to miasto, które troszczy się o przyszłość!

Powrót