Wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej

 

Wyzwanie 

 

 

Dramatyczna powódź zalała w sierpniu 2021 roku mieszkańców ulicy Górnickiej w Krakowie. 112 mm opadu, dodatkowo spływ wypłukanego błota z nasypów budowanej obwodnicy Krakowa przytkane przepusty na cieku i zabudowa w dolinie potoku, tak niestety brzmiał przepis na poważne zagrożenie i kosztowne straty.

Wyzwaniem była nie tylko identyfikacja przyczyn powodzi, ale także przygotowanie analiz na modelu hydrodynamicznym Bibiczanki i opracowanie rozwiązań takich, aby uniknąć problemu w przyszłości, jednak nie tracąc nic z naturalnego charakteru cieku. Było nim również przyczynienie się do poprawy stanu ekologicznego i realizacji celów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Czy w tak trudnych warunkach to możliwe?

 

 

Rozwiązanie 

 

 

 

Miasto Kraków w porozumieniu z PGW Wody Polskie (RZGW w Krakowie) zleciło ekspertom RetencjaPL niezwykle odpowiedzialne zadanie.

Chodziło w nim o zademonstrowanie wzorcowego podejścia do rozwiązywania złożonych problemów naturalnych lub przekształconych cieków w mieście, przy równoczesnym zastosowaniu modelowania hydrodynamicznego i zaawansowanej oceny morfologii rzecznej.

 

 

Korzyści 

 

 

Wzorcowy projekt którego podejście może być standardem dla innych cieków w mieście:

  • dogłębne rozpoznanie przyczyn powodzi i jej przebiegu;
  • sprawne i spokojne przeprowadzenie konsultacji społecznych i dyskusji z interesariuszami instytucjonalnymi;
  • zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego, bez negatywnej ingerencji w ciek;
  • wzmocnienie wartości ekologicznej cieku;
  • brak potrzeby budowy zbiornika retencyjnego, dzięki zwiększeniu naturalnej retencji dolinowej;
  • możliwość realizacji z ograniczeniem kosztownych wykupów terenu, w gęstej zabudowie.

 

 

 

Karta studium przypadku realizacji w miejscowości Kraków do pobrania –>TUTAJ 

 

Zakres projektu: Diagnoza sytuacji, obliczenia hydrologiczne, model hydrodynamiczny dla stanu obecnego oraz warunków roku 2050, z uwzględnieniem zmian klimatu, analizy geomorfologii z oceną kondycji cieku pod katem Ramowej Dyrektywy Wodnej. Przygotowanie koncepcji rozwiązań, które nie tylko są skuteczne, ale także nie stanowią istotnej ingerencji w ciek, z wyceną nakładów inwestycyjnych, konsultacjami społecznymi i zachowaniem dialogu z wieloma interesariuszami, w tym jednostkami miejskimi, PGW Wody Polskie, poszkodowanymi mieszkańcami, a nawet kierownictwem budowy północnej obwodnicy Krakowa.

 

Powrót