Dokumentacja projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mitry”

Cel projektu:

 

Celem projektu było opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mitry”. Zakres inwestycji obejmował ul. Mitry w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ul. Jowisza i od posesji nr 16, do skrzyżowania z ul. Merkurego.

 

 

Opis projektu:

 

Do zadań wchodzących w skład projektu należały opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w której znajdowały się m.in.:

  1. Aktualna mapa do celów projektowych z pomiarami w terenie oraz sprawdzeniem i weryfikacją rzędnych sytuacyjno-wysokościowych,
  2. Badanie geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe,
  3. Dokumentacja projektowa wraz z kompletem uzgodnień, uzyskaniem wszystkich niezbędnych wymaganych prawem pozwoleń i decyzji w tym decyzji lokalizacji celu publicznego, postanowień, opinii oraz odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego.
Powrót