Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych – Wejherowo

Cel projektu

Celem wykonania operatów było uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód tj. wyprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne.

 

Opis projektu

Projekt zakładał wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w ciągu dróg gminnych zlewni nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na terenie Wejherowa w ramach zadania „Program przebudowy systemy zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji.

 

Zastosowane rozwiązania

Wykonane zostało opracowanie dokumentacji obejmującej operaty wodnoprawne zgodnie z wszelkimi wymogami (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.) i niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Powrót