Gdzie można odprowadzać wodę deszczową?

Gromadząca się na terenie posesji woda opadowa jest bardzo dużym problemem i to niestety co najmniej kilka razy w roku. Problemy występują wiosną, gdy topnieją śniegi, podczas wyjątkowo deszczowej pory letniej oraz jesienią, kiedy opady deszczu są naturalnym, nieodzownym wręcz elementem aury. Nieznajdująca ujścia woda tworzy kałuże, nadmiernie rozmiękcza grunt, niszczy trawniki. Poza tym spływająca do gruntu woda deszczowa może powodować zamakanie fundamentów domu. Dlatego ważne jest, by na swojej posesji zastosować właściwy sposób odprowadzania deszczówki. Jakie mamy możliwości?

Jak wskazują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, niedozwolone jest odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji bytowej (sieci zbierającej ścieki bytowo-gospodarcze od gospodarstw, które zawarły umowę z zakładem kanalizacyjnym), co mogłoby skutkować jej przeciążeniem. Zabronione jest także odprowadzanie wody na sąsiednie posesje oraz ingerencja w ukształtowanie terenu działki i kształtowanie spadków terenu w taki sposób, by woda samoczynnie spływała np. na ulicę. Gdzie zatem odprowadzać wody opadowe?

Kanalizacja deszczowa

Rozwiązanie możliwe w sytuacji, gdy w pobliżu posesji znajduje się taka sieć. Z reguły można je spotkać na terenach przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, zdecydowanie częściej w dużych, gęsto zaludnionych miastach niż na wsiach. Wody spływające do kanalizacji deszczowej trafiają do gruntu lub zbiornika wodnego, dzięki czemu zmniejsza się ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. Kanalizacją deszczową zwykle zarządza Urząd Gminy lub zakład komunalny i to z tymi podmiotami należy ustalać zasady podłączenia się do sieci. Organ zarządzający wydaje instrukcję oprowadzania wody do danej kanalizacji deszczowej, której gospodarstwo musi przestrzegać.

Zbiornik retencyjny

Kiedy gospodarstwo domowe nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej, ale dysponuje wolną przestrzenią na terenie posesji, polecanym rozwiązaniem jest budowa zbiornika retencyjnego. Chodzi o właściwie zaprojektowane staw lub oczko wodne. Co to znaczy „właściwie zaprojektowany”? To znaczy z uwzględnieniem charakteru naturalnego podłoża. Jeśli teren przydomowego ogrodu składa się z iłów lub glin, czyli słabo przepuszczalnych gleb, zbiornik jest dość szczelny sam w sobie. W przypadku gleb piaszczystych zbiornik retencyjny musi być dodatkowo zabezpieczony, np. warstwą gliny albo folią ogrodniczą.

 

O wodach opadowych – doświadczenia Ekspertów

Edukacyjne parki wodne sposobem na retencję w przestrzeni publicznej

Powrót