Analiza zlewni ul. Żeromskiego w Otwocku

Weryfikacja danych wejściowych i sformułowanie wytycznych do sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego

 

Wyzwanie  

 

 

System kanalizacji deszczowej odwadniający okolice przejazdu ul. Żeromskiego pod przebudowywanymi torami kolejowymi został zaprojektowany kilka lat przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Ze względu na zmianę w tym czasie m.in. wymagań dotyczących komfortu odwodnienia koniecznym stało się przeprojektowanie kanalizacji w trakcie już trwających prac budowlanych.

 

 

Rozwiązanie

 

 

  • W ramach prac zaktualizowane zostały wszystkie założenia dotyczące parametrów opadu miarodajnego i kontrolnego zgodnie z normą PN-EN 752:2017. Do określenia natężeń tych opadów wykorzystano Atlas PANDa.
  • Za pomocą modelowania hydrodynamicznego dobrano parametry projektowanych urządzeń i infrastruktury uwzględniając już wykonane prace.

 

 

Korzyści

 

 

Dzięki przeprowadzonej aktualizacji projektu odwodnienia i zastosowaniu nowoczesnych metod projektowych, po przebudowie jednego ze strategicznych obiektów drogowych na rozbudowywanej linii kolejowej zapewnione będzie odpowiednie bezpieczeństwo odwadnianej infrastruktury przy minimalnej ingerencji w organizację prac budowlanych i koszty budowy.

 

Zakres wykonanych prac:

  • analiza topografii terenu za pomocą narzędzi GIS;
  • weryfikacja przyjętych danych wejściowych: granic odwadnianej zlewni, obciążenia opadem, stopnia uszczelnienia terenu;
  • wielowariantowe modelowanie hydrodynamiczne układu kanalizacja deszczowa – separator – pompownia – zbiornik infiltracyjny wraz z optymalizacją ich parametrów.

 

 

Karta studium przypadku Otwocka do pobrania -> tutaj

Powrót