Analiza zlewni ul. Orlej, Otwock

Weryfikacja danych wejściowych,  wytyczne do optymalizacji zaprojektowanego systemu KD, projekt wykonawczy zamienny

 

Wyzwanie  

 

 

System kanalizacji deszczowej odwadniającej okolice dworca w Otwocku i przejazdu ul. Orlej pod przebudowywanymi torami został zaprojektowany kilka lat przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Wykonawca zdał sobie sprawę, że od tego czasu znacząco zmieniły się standardy dotyczące zarówno danych wejściowych, metod obliczeniowych, jak i wymagania dotyczące komfortu odwodnienia. Koniecznym stało się przeprojektowanie kanalizacji w trakcie już trwających prac budowlanych.

 

Rozwiązanie

 

 

  • W ramach prac zaktualizowane zostały wszystkie założenia dotyczące parametrów opadu, do określenia natężeń opadów wykorzystano Atlas PANDa.
  • Za pomocą modelowania hydrodynamicznego dobrano parametry projektowanych urządzeń i infrastruktury uwzględniając już wykonane prace.

 

Korzyści

 

 

Dzięki przeprowadzonej aktualizacji projektu odwodnienia i zastosowaniu nowoczesnych metod projektowych po przebudowie strategicznego obiektu drogowego zapewnione będzie odpowiednie bezpieczeństwo odwadnianej infrastruktury przy minimalnej ingerencji w organizację prac budowlanych i jej koszty.

 

Zakres wykonanych prac:

  • analiza topografii terenu za pomocą narzędzi GIS;
  • weryfikacja przyjętych danych wejściowych: granic odwadnianej zlewni, obciążenia opadem miarodajnym i kontrolnym zgodnie z normą PN-EN 752:2017, stopnia uszczelnienia terenu;
  • wielowariantowe modelowanie hydrodynamiczne układu kanalizacja deszczowa – separator – pompownia – zbiornik infiltracyjny wraz z optymalizacją ich parametrów, projekt wykonawczy zamienny.

 

Karta studium przypadku Otwocka do pobrania -> tutaj

Powrót