Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej w Gliwicach

 

Wyzwanie 

 

Jak zarządzać systemem odwodnieniowym, który rozbudowuje się od ponad 100 lat? Najlepiej nowocześnie i inteligentnie. W 2023 r. podjęliśmy się niełatwego zadania stworzenia kompleksowego systemu zarządzania kanalizacją deszczową i to w krótkim czasie. Wymagało to nie tylko uporządkowania wiedzy o systemie odwodnieniowym w mieście, ale też przygotowania różnych narzędzi do jego obsługi przez nowego zarządcę oraz opowiedzenia o tym systemie jego użytkownikom, mieszkańcom Gliwic.

 

 

Rozwiązanie 

 

Uporządkowanie danych przestrzennych o systemie odwodnienia i ich parametryzacja to żmudne zadanie, ale stworzona baza danych dostępna jest w prostej w obsłudze aplikacji GIShub™, zawierającej moduły do przeglądania danych o całym systemie odwodnienia, zarzadzania jego eksploatacją oraz wspierania kontroli i obiegu dokumentów, jak np. pozwoleń wodnoprawnych.

Następnie zbudowane i skalibrowane zostały modele hydrodynamiczne zlewni, a użyte do kampanii pomiarowej deszczomierze, przepływomierze i stacje hydrologiczne zostają w Gliwicach na stałe i będą służyć m.in. do coraz lepszego poznania obciążenia kanalizacji w różnych częściach miasta. Dane pomiarowe są gromadzone i wizualizowane w dostarczonej przez nas aplikacji Rainbrain™, również o bardzo intuicyjnej w obsłudze.

 

 

Korzyści 

Kompleksowy system zarządzania siecią kanalizacji deszczowej oznacza łatwy i szybki dostęp do informacji o sieci odwodnieniowej, aktualnych danych pomiarowych oraz informacji dla i od ekip eksploatacyjnych. Dzięki temu zarządca jest w stanie reagować na zagrożenia hydrologiczne i meteorologiczne, które mają wpływ na prawidłową pracę systemu odwodnieniowego w mieście. Wyświetlacze rozmieszone w chętnie odwiedzanych przez mieszkańców lokalizacjach przekazują też na bieżąco informacje o aktualnej sytuacji hydrologicznej w Gliwicach.

 

 

Zakres projektu: Inwentaryzacją objęto 505 km sieci KD, w tym 19 tys. odcinków i 18,3 tys. studni. Zidentyfikowano 277 zlewni KD. System Istniejących deszczomierzy rozbudowano o 14 nowych urządzeń. W kanalizacji powstało 12 miejsc pomiarowych wypełnienia i natężenia przepływu. Na ciekach i zbiornikach retencyjnych powstało 10 nowych stacji hydrologicznych. O wynikach pomiarów informuje 6 wyświetlaczy. 14 kamer umożliwia zdalną kontrolę aktualnego stanu rzek i zbiorników retencyjnych. Aplikacje Rainbrain i  GIShub powiązano ze sobą, dzięki czemu m.in. w sposób automatyczny obliczane są kwartalne opłaty do PGW Wody Polskie.

 

 

Karta studium przypadku realizacji w miejscowości Gliwice do pobrania –> TUTAJ

Powrót