Mała retencja

Zasoby wodne w Polsce są znacznie mniejsze w porównaniu do krajów zachodniej części Europy. Powodem takiego stanu rzeczy są między innymi zmiany klimatyczne oraz nieodpowiednie prowadzenie działań melioracyjnych w rolnictwie po wojnie. W związku z tym niezwykle istotną kwestią jest utrzymywanie istniejących obszarów wodnych, ale także ich odbudowa. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest mała retencja.

Na czym polega mała retencja?

Polega ona na gromadzeniu wody w zbiornikach niewielkich rozmiarów (zarówno naturalnych jak i sztucznych) przez zatrzymywanie bądź spowalnianie spływu wód. Jednocześnie dzięki tego typu działaniom dochodzi do utrzymania oraz wspierania rozwoju środowiska naturalnego.

Na terenach nizinnych czynności w zakresie małej retencji polegają przede wszystkim na zwiększeniu możliwości retencyjnych i przeciwdziałaniu suszy czy powodzi. Natomiast w przypadku terenów górskich przeprowadzane zabiegi są związane głównie z przeciwdziałaniem negatywnych skutków odpływu deszczówki.

Działania związane z małą retencją

Można wymienić tutaj różnego rodzaju działania, które sprzyjają m.in. zachowaniu naturalnych zbiorników czy renaturyzacji podmokłych terenów. Jest to chociażby tworzenie roślinnych pasów ochronnych z drzew oraz krzewów, tworzenie użytków ekologicznych (czyli np. odtwarzanie obszarów zalewowych czy też mokradeł i oczek wodnych), a także budowa niewielkich zbiorników wodnych oraz stawianie budowli piętrzących na ciekach wodnych. Ważne jest tu też ograniczenie szybkiego odpływu wody deszczowej ze szczelnych nawierzchni (w miastach są to np. dachy, ulice, chodniki czy place) przez umożliwienie wsiąkania wody. Wśród rozwiązań pojawia się również tworzenie zadarnionych pasów spływów wód, gdzie stawiane są także budowle hamujące wspomniany proces.

Jaki jest cel małej retencji?

Wszystkie przeprowadzane działania mają na celu usunięcie przyczyn oraz skutków pogarszającego się stanu wody. Mała retencja ma minimalizować skutki suszy, przeciwdziałać powodziom i jednocześnie odtwarzać bądź zachowywać istniejące wciąż obszary wodno-błotne. Dzięki temu poprawia się stan siedlisk leśnych, dochodzi też do zwiększenia różnorodności obszarów leśnych. Zwiększają się zasoby wodne dostępne dla zwierząt, ptactwa i pozostałej fauny. Wzrasta ilość wody do celów gospodarczych, ale też do ochrony przeciwpożarowej. Wszystko to ma istotny wpływ na samego człowieka oraz otaczające go środowisko.

 

 

Dlaczego warto chronić mokradła?

Powrót