Model natężeń deszczów miarodajnych dla potrzeb hydrologii miejskiej w Gliwicach

Cel projektu

Celem opracowania było sporządzenie lokalnego modelu opadowego dla miasta Gliwic, który będzie podstawą o zasilania tworzonych w przyszłości modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta, złożonego z krytych układów kanałów deszczowych oraz uzupełniających ich układów koryt otwartych, często pełniących rolę odbiornika spływów wód opadowych.

 

Opis projektu

Wymaganiem stawianym przez Zamawiającego było, aby model opadowy bazował na rzeczywistych danych obserwacyjnych z okresu nie krótszego niż pięć lat. Domyślnie miały być to aktualne dane opadowe, najlepiej z ostatnich lat o wysokiej rozdzielczości czasowej, dostosowanej do specyfiki projektowania i modelowania miejskich systemów odwodnienia. Ponadto miały to być dane wiarygodne, pozyskane od właściwych służb meteorologicznych, a więc zarejestrowane z użyciem deszczomierzy spełniających przyjęte w kraju standardy pomiarowe i zainstalowanych w odpowiednich warunkach na stacjach meteorologicznych.

 

Zastosowane rozwiązania

Model opadowy dla dowolnego miasta powinien bazować na wieloletnich, tzn. co najmniej około 20-30. letnich lokalnych szeregach opadowych. Niestety dla miasta Gliwice brak jest takich danych opadowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ostatnim 30. leciu nie prowadził systematycznych rejestracji opadów na terenie miasta Gliwice w wysokiej rozdzielczości czasowej. Z uwagi na ograniczenia finansowe IMGW, na stacji opadowej w Gliwicach prowadzone były jedynie pomiary dobowych sum opadów, co jest niewystarczającym dla potrzeb niniejszego opracowania.

Mając to na uwadze, oparto się na danych opadowych, o wysokiej rozdzielczości czasowej, pochodzących z dwóch najbliższych stacji meteorologicznych w Katowicach i w Raciborzu.

Powrót