Hydrologia miejska, model opadowy, pomiary

Profesjonalne zarządzanie systemami odwodnieniowymi w miastach wymaga aktualnych, obiektywnych i niepodważalnych danych opadowych, dostępnych 24/7. Posiadanie dobrych danych statystycznych o historycznych opadach umożliwia przygotowanie lokalnych hietogramów opadu dla konkretnych miejsc w Polsce, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, intensywność i czas trwania opadów.

 

Z kolei bieżące precyzyjne i rzeczywiste pomiary opadów z własnych deszczomierzy pozwalają na optymalizację opłat do Wód Polskich, sterowanie systemem retencji w oparciu o opady i prognozę pogody oraz urealniają ocenę przyszłych zagrożeń w danym obszarze ułatwiając zaplanowanie działań prewencyjnych.

 

Lokalny model opadów

 

Przygotowujemy aktualny, lokalny model opadowy (model natężeń deszczów miarodajnych), który stanowić może podstawę do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta. Jest on również wskazany przy ubieganiu się o dofinansowanie z UE dla projektów inwestycyjnych.

 

Czas życia projektów powoduje, że zalecane jest często opracowanie modelu opadu z uwzględnieniem zmian klimatu w perspektywie na przykład roku 2050.

 

Podstawą dla lokalnego modelu opadowego PANDa są aktualne dane opadowe z trzech dekad, zarejestrowane z użyciem 100 deszczomierzy spełniających przyjęte w Polsce standardy pomiarowe. PANDa oferuje dane w pełni precyzyjne, obiektywne i niepodważalne. Tym samym zyskuje przewagę nad starymi metodami pomiarowymi, które nie odzwierciedlają rzeczywistych wielkości natężeń deszczów miarodajnych oraz mają tendencję do zaniżania wyników obliczeń (np. opracowanym ponad pół wieku temu wzorem Błaszczyka, opartym o dane sięgające XIX wieku).

 

Pomiary

 

Rozplanowujemy położenie deszczomierzy, prowadzimy kampanie pomiarowe opadów i przepływów w ciekach i sieciach kanalizacji. Zarządcy systemów zyskują dzięki nam pewność działania i podejmują racjonalne decyzje. Dane z monitoringu udostępniamy w sprawdzonej i poręcznej aplikacji RainBrain, z której korzysta już szereg miast w Polsce.

 

Korzyści

 

  • Trafne projekty inżynierskie oparte o rzetelne dane
  • Obniżenie kosztów przez unikanie nieskutecznych inwestycji
  • Minimalizacja problemu podtopień i powodzi mieście, dzięki prawidłowo zwymiarowanym zbiornikom retencyjnym
  • Zwiększenie szans na uzyskanie dofinasowania ze źródeł zewnętrznych,
  • Pomoc w podjęciu odpowiednich działań o charakterze planistycznym, organizacyjnym i inżynierskim, mających na celu rekompensatę naturalnej retencji, traconej w wyniku postępującej urbanizacji
  • Nowoczesne podejście do gospodarowania wodami opadowymi dzięki elektronicznej formule dostępu do danych
  • Racjonalne postępowanie w ubezpieczeniach od powodzi i podtopień