Koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru Starego Rynku w Poznaniu

Cel projektu

Celem projektu było opracowanie koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru Starego Rynku w Poznaniu, obejmującej zastosowanie systemu retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ (z odejściem od dotychczasowego rozwiązania ang. „collect and drain”).

 

Opis projektu

Opracowanie w swym zakresem obejmowało:

  • opracowanie modelu opadowego –modelu natężeń deszczów miarodajnych dla miasta Poznania,
  • oszacowanie szczytowego natężenia odpływu wód opadowych,
  • określenie granic zlewni dla Starego Rynku,
  • sporządzenie wielowymiarowej koncepcji systemu odprowadzaniu wód opadowych,
  • oszacowanie kosztów realizacji,
  • wskazanie lokalizacji niezbędnych zbiorników retencyjnych

 

Zastosowane rozwiązania

Podczas realizacji projektu użyty został program CivilStorm CONNECT Edition firmy Bentley, który służy do modelowania hydrodynamicznego systemów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej.

Powrót