Model natężeń deszczów miarodajnych dla potrzeb hydrologii miejskiej w Rumi

Cel projektu

Celem opracowania było sporządzenie aktualnego lokalnego modelu opadowego dla miasta Rumi. Model ten ma być w przyszłości podstawą do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód deszczowych oraz służyć do zasilania modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemu odwodnienia miasta, złożonego z krytych układów kanałów deszczowych oraz uzupełniających ich układów koryt otwartych, często pełniących rolę odbiornika spływów wód. Zamówiony aktualny model opadowy miał być także podstawą do opracowania modelu prognozowanych opadów deszczu (natężeń deszczów miarodajnych) do 2050 roku na podstawie scenariusza zmian klimatycznych dla potrzeb hydrologii miejskiej w Rumi.

 

Opis projektu

Sporządzony model opadowy bazuje na rzeczywistych danych obserwacyjnych z okresu nie krótszego niż pięć lat. Założeniem opracowania było wykorzystanie aktualnych danych opadowych, najlepiej z ostatnich 20-30 lat o wysokiej rozdzielczości czasowej, dostosowanej do specyfiki i modelowania miejskich systemów odwodnienia. Ponadto wykorzystane dane pozyskane zostały od oficjalnych służb meteorologicznych, a więc zarejestrowane z użyciem deszczomierzy spełniających przyjęte w kraju standardy pomiarowe i zainstalowane w odpowiednich warunkach na stacjach meteorologicznych.

 

Zastosowane rozwiązania

Model opadowy dla dowolnego miasta powinien bazować na wieloletnich, tzn. co najmniej 20-30 letnich lokalnych szeregach opadowych. Niestety dla miasta Rumia brak jest takich danych opadowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ostatnim 30-leciu nie prowadził systematycznych rejestracji opadów na terenie miasta Rumia w wysokiej rozdzielczości czasowej.

Mając to na uwadze, oparto się na danych opadowych o wysokiej rozdzielczości czasowej pochodzących z najbliższej stacji meteorologicznej IMGW w Gdyni.

Powrót