Sporządzenie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej w Redzie

Cel projektu

Celem opracowania była inwentaryzacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem modelu hydrodynamicznego odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych, wód roztopowych i oceny oddziaływania na środowisko w celu zabezpieczenia terenów przed negatywnymi skutkami intensywnych opadów na obszarze miasta Reda.

 

Opis projektu

Opracowanie obejmowało swym zakresem:

  • dokonanie inwentaryzacji istniejącego systemu odprowadzenia wód deszczowych
  • analizę opracowania pt. „Koncepcja rozbudowy i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych w Redzie” – Hydroprojekt Sp. z o.o. (2006r.)
  • przeprowadzenia symulacji z użyciem modelu hydrodynamicznego
  • weryfikacji poprawności odprowadzenia wód opadowych przez istniejący system
Powrót