Standardy Retencji

 

Wyzwanie 

 

Pierwotne założenia systemu odwodnienia Poznania z 1888 r. opierały się na kanalizacji ogólnospławnej i jak najszybszym pozbyciu się wody opadowej z terenu miasta.

Po ponad wieku zmieniło się wszystko: miasto, klimat i podejście do gospodarowania wodami opadowymi. Sprostanie takiemu wyzwaniu wymaga stworzenia całkiem nowego warsztatu projektowania i eksploatacji rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury.

Brak jednolitego podejścia urzędników i projektantów utrudniało porozu-mienie na etapie pozyskiwania warunków technicznych i uzgadniania dokumentacji projektowej.

 

 

Rozwiązanie 

 

Poznań dąży ku bezpiecznemu i zrównoważonemu odwodnieniu już od pewnego czasu, co ma swoje odzwierciedlenie m.in. w dokumentach strategicznych. Opracowane wytyczne to rozwinięcie i uszczegółowienie tej idei. To baza wiedzy, która podsumowuje najaktualniejsze inżynierskie know-how w zakresie ZNI, od ewaluacji warunków brzegowych, jak np. obciążenie hydrauliczne, wodoprzepuszczalność gruntów i jakość wód,  przez wymiarowanie kilkunastu typów obiektów, po aspekty prawne i eksploatacyjne ZNI.

Wszystkie założenia projektowe uwzględniają lokalną specyfikę (opady, warunki klimatyczne, rodzaj gruntów, przepustowość odbiorników) oraz dokumenty planistyczne miasta.

 

Korzyści 

 

Wytyczne to podstawa do opracowania miejskiego standardu retencyjnego, który uwspólnia główne założenia i język dialogu urzędników i projektantów. Dzięki m.in. ustalonej ścieżce wyboru urządzeń odwadniających, katalogom współczynników spływu i szorstkości i jednoznacznej metodyce obliczeniowej zminimalizowane są potencjalne rozbieżności i błędy projektowe.

Pogłębione raporty z badań opadów, parowania i ewapotranspiracji na terenie Poznania pozwalają projektantom skupić się na technicznych aspektach projektowania.

Dzięki ujednoliconej karcie bilansu wodnego inwestycji ułatwione jest  sprawdzanie często wieloaspektowej dokumentacji.

 

Karta studium przypadku realizacji w miejscowości Poznań do pobrania –>TUTAJ 

 

 

Standardy Retencji uchwalone przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 20 marca 2024 wskazują priorytet retencji wód opadowych w formie rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/321-2024-p,NT0019C6FE/

 

Zakres wytycznych: Opracowanie ścieżek wyboru niezbędnych urządzeń odwadniających w zależności od rodzaju inwestycji i lokalnych uwarunkowań. Podstawy prawne oraz ocena jakości wód opadowych pod kątem infiltracji. Ustalenie zasad wyboru opadu obliczeniowego i parametrów zlewni. Wytyczne do projektowania rozwiązań ZNI infiltracyjnych oraz retencyjnych: muldy, niecki, rowy infiltracyjne, studnie chłonne, ogrody deszczowe, wypustki uliczne, zielone dachy, itp. Wytyczne projektowe dla szczelnych kanałów i zbiorników retencyjnych. Wybrane zagadnienia eksploatacyjne obiektów ZNI.

Powrót