Strategia Zarządzania Wodami Opadowymi i Roztopowymi – Poznań

Cel projektu

Projekt miał na celu opracowanie dokumentu pn. Strategia Zarządzania Wodami Opadowymi i Roztopowymi dla miasta Poznań.

 

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:

  • analiza stanu istniejącego systemu gospodarki wodami opadowymi  roztopowymi na terenie Miasta Poznania
  • modelowanie hydrologiczne, w tym ocena wpływu deszczu nawalnego na Miasto Poznań
  • wskazanie miejsc przeciążenia sieci odwodnieniowej oraz zagrożonych podtopieniami
  • ekonomiczna analiza wielokryterialna z możliwością zastosowania metody AHP lub innej dającej równorzędne rezultaty, uwzględniającą w równym stopniu wagę przyjętych preferencji społecznych, finansowych, środowiskowych i inżynieryjnych celem wytypowania inwestycji priorytetowych w poszczególnych zlewniach
  • analiza i wskazanie źródła finansowania inwestycji wskazanych w wyniku analizy
Powrót