Podsumowanie seminarium pt: Aktualne modele opadowe PANDa dla 100 stacji w Polsce.

11 maja 2018 roku w sali im. Gabriela Narutowicza w ośrodku głównym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 odbyło się seminarium pt: Aktualne modele opadowe PANDa dla 100 stacji w Polsce. Stanowiło ono podsumowanie wzajemnej współpracy w dwóch pierwszych etapach realizacji projektu PANDa pomiędzy IMGW-PIB i RETENCJAPL Sp z o.o. Z uwagi na tematykę blisko związaną z zagadnieniami inżynierii środowiska oraz modelowaniem zjawisk opad-odpływ, za zgodą Przewodniczącego Sekcji Inżynierii Środowiska Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, prof. dra hab. inż. Mariana Kwietniewskiego, seminarium zostało włączone do organizowanego przez Sekcję cyklu seminariów nt. „Modelowanie systemów odprowadzania ścieków z uwzględnieniem zjawisk opadowych”.

 

Merytoryczna część seminarium obejmowała wygłoszenie trzech referatów problemowych:

Referat I: Maksima fazowe natężeń deszczów i ich weryfikacja

Referat II: Modele fizykalne typu IDF

Referat III: Modele probabilistyczne typu DDF

 

Pierwszy referat był prezentowany przez IMGW-PIB, a dwa następne przez RETENCJAPL. Po każdym z referatów prowadzona była dyskusja, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele jednostek naukowych związanych z zagadnieniami hydrologii, inżynierii środowiska i fizyki atmosfery z Warszawy, Krakowa i Wrocławia.

 

Efektem seminarium jest nie tylko prezentacja i dyskusja opracowanych modeli opadowych dla 100 deszczomierzy w Polsce , ale także wymiana doświadczeń w gronie specjalistów, w której wskazano dalsze potencjalne kierunki badań w projekcie PANDa oraz obszary praktycznego wykorzystania Atlasu. Puentą spotkania było stwierdzenie, że pomimo zakończenia oficjalnej współpracy w projekcie PANDa, nadal będzie realizowana współpraca na polu naukowym.

 

8 maja 2018 roku odbyło się także wewnętrzne spotkanie koordynacyjne projektu PANDa. Spotkanie to odbyło się w gronie pracowników RETENCJAPL realizujących projekt, poszerzonym o całkiem nowy zespół informatyczny do kierownictwem Łukasza Hołowacza. W jego trakcie zapoznano członków zespołu informatycznego z opracowanymi modelami opadowymi PANDa dla sieci 100 stacji w Polsce i przedyskutowano potencjalne sposoby komercjalizacji wyników z wykorzystaniem Internetu. Ustalono, że celowym jest już teraz przystąpienia do budowy nowej wersji popularnego kalkulatora do obliczania niezbędnej objętości zbiorników opadowych dostępnego na naszym portalu. Nowa wersja kalkulatora ma być opartego już o probabilistyczne modele opadowe PANDa i podział obszaru Polski na poligony Thiessen’a.

 

22 maja 2018 roku w siedzibie firmy Ove Arup & Partners w Leeds odbyła się prezentacja projektu PANDa połączona z dyskusją o możliwości rozszerzenia projektu tworzenia atlasu opadowego o inne państwa Europy Centralnej i Południowej i włączenia go w inicjatywę Wet Networks International.

 

Powrót