Modele opadowe na potrzeby projektowania i modelowania systemów odwodnienia w Markach

Modele opadowe (wysokości i natężeo deszczów miarodajnych) na potrzeby projektowania i modelowania systemów odwodnienia w Markach

 

Cel projektu

Celem opracowania było sporządzenie aktualnych lokalnych modeli opadowych (modeli wysokości i natężeo deszczów miarodajnycho charakterze fizykalnym i probabilistycznym) dla miasta Marki. Modele te mają byd w przyszłości podstawą do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód opadowych oraz służyd do zasilania komputerowych modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemów odwodnienia. Zamówione aktualne modele opadowemogą byd także podstawą do opracowania koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru Marek, obejmujących zastosowanie systemów retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ (zodejściem od dotychczasowego rozwiązania ang. „collect and drain”).

 

Opis projektu

Modele opadowe bazują na dostępnych lokalnych rejestracjach opadów w wysokiej rozdzielczości czasowej, z okresu min. 30 lat. Domyślnie miały być to aktualne dane opadowe o wysokiej rozdzielczości czasowej (rzędu pojedynczych minut), dostosowanej do specyfiki projektowania i modelowania miejskich systemów odwodnienia. Ponadto miały to być dane wiarygodne, pozyskane od oficjalnych służb meteorologicznych, a więc zarejestrowane z użyciem deszczomierzy spełniających przyjęte w kraju standardy pomiarowe i zainstalowanych w odpowiednich warunkach na stacjach meteorologicznych.

 

Zastosowane rozwiązania

Projekt realizowany przy wykorzystaniu danych na temat natężeo deszczów miarodajnych, pozyskanych w ramach projektu PANDa (Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych).

Powrót