Podsumowanie działań w ramach etapu IV projektu

31.12.2023 zakończyliśmy IV etap projektu WaterFolder Connect – Prace przedwdrożeniowe.

W etapie IV osiągnięto wszystkie kamienie milowe.

  • Przeprowadzono kompleksowe testy inżynierskie platformy WaterFolder Connect obejmujących projektowanie i modelowanie systemów odwodniania wyposażonych w obiekty do retencjonowania wód opadowych.
  • Przeprowadzono kompleksowe testy inżynierskie platformy WaterFolder Connect obejmujących projektowanie i modelowanie systemów odwodniania wyposażonych w obiekty do rozsączania wód opadowych.

 

Podsumowanie działań w ramach etapu IV projektu.

W ramach prac przedwdrożeniowych udowodniono, że na platformie WaterFolder Connect można bezpiecznie projektować systemy odwodnienia, które za wyjątkiem nielicznych specyficznych lokalizacji (stacje górskie) spełniają wymagania, co do oczekiwanej częstości ich nadpiętrzania. Co więcej projekty systemów odwodnień mogą być w łatwy sposób konwertowane na modele hydrodynamiczne, a ich częstości nadpiętrzania mogą być weryfikowane z użyciem generowanych automatycznie na platformie grup opadów modelowych (hietogramów wzorcowych). Przeprowadzone pozytywnie prace rozwojowe pozwoliły także na sporządzenie standardów projektowania i modelowania systemów odwodnienia, załączonych do platformy WaterFolder Connect w formie cyfrowej, które stanowią rodzaj pomocy dla mniej zawansowanych użytkowników platformy.

Powrót