Modele opadowe na potrzeby projektowania i modelowania systemów odwodnienia w Kosakowie

Modele opadowe (wysokości i natężeń deszczów miarodajnych) na potrzeby projektowania i modelowania systemów odwodnienia w Kosakowie.

 

 

Cel projektu

 

Celem opracowania było sporządzenie aktualnych lokalnych modeli opadowych (modeli wysokości i natężeń deszczów miarodajnych o charakterze probabilistycznym) dla gminy Kosakowo. Modele te mają być w przyszłości podstawą do prawidłowego projektowania systemów odprowadzania wód opadowych oraz służyć do zasilania komputerowych modeli hydrologicznych i hydrodynamicznych systemów odwodnienia. Zamówione aktualne modele opadowe mogą być także podstawą do opracowania koncepcji systemu odprowadzania wód opadowych z obszaru Kosakowa, obejmujących zastosowanie systemów retencjonowania wód opadowych oraz ich częściowego wykorzystania in-situ (z odejściem od dotychczasowego rozwiązania ang. „collect and drain”).

 

 

Opis projektu

 

Model opadowy dla dowolnego miasta powinien bazować na aktualnych i wieloletnich, tzn. co najmniej około 20-30 – letnich lokalnych szeregach opadowych. Niestety na obszarze gminy Kosakowo brak jest lokalnego deszczomierza, z którego byłyby dostępne takie wieloletnie szeregi opadowe o wysokiej rozdzielczości rejestracji. Mając to na uwadze, oparto się na szeregach opadowych pochodzących z najbliższych stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), które zostały przekształcone do zunifikowanego formatu cyfrowego w ramach realizacji projektu PANDa.

Powrót