Ocena gospodarki wodnej na terenie Gminy Nowy Staw

Opis projektu

Przedmiotem projektu było wykonanie oceny gospodarki wodnej (audytu wstępnego) na terenie Gminy Nowy Staw.

 

W ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

  • aktualizacja inwentaryzacji sieci, inwentaryzacje wylotów, rowów melioracyjnych, weryfikacja dokumentacji pozwoleń wodnoprawnych w tym ustalenie jakości istniejącej dokumentacji oraz wstępnych założeń do modelu opadowego,
  • ocena funkcjonowania sytemu odwodnienia w tym przygotowanie schematu poglądowego systemu odwodnienia, wyznaczenie zlewni, szkieletyzacja sieci (rowów, kanałów), – budowa wstępnego modelu hydraulicznego sieci kanalizacji w tym ustalenie zdolności hydraulicznych systemu kanalizacji oraz wpływu pracy wylotów i odbiornika,
  • analiza, zalecenia i wnioski w zakresie zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi,
  • propozycja opracowania koncepcji opłat za wody opadowe w tym przedstawienie propozycji wdrożenia opłat i ich wysokości etc.
Powrót