Postęp realizacji prac – Czerwiec 2019

Prace zespołu informatycznego PANDa koncentrowały się nad budową aplikacji internetowej umożliwiającej na odczyt  online wartości natężeń deszczów miarodajnych przez projektantów dla dowolnej lokalizacji  projektu PANDa.

 

Kontynuowano także prace nad redakcją maszynopisu monografii projektu PANDa. Zakładanym celem publikacji tej pracy jest przedstawienie całokształtu metodyki projektu PANDa od wstępnego etapu budowy cyfrowej bazy opadów dla sieci 100 deszczomierzy w Polsce, poprzez wydzielanie maksimów fazowych opadów i ich weryfikację z użyciem alternatywnych źródeł informacji o opadach, badania nad określeniem optymalnego typu teoretycznego rozkładu prawdopodobieństwa opadów maksymalnych, a skończywszy na interpolacji przestrzennej maksimów opadów w celu stworzenia ciągłego atlasu opadowego.

 

W czerwcu ukazała się także nowa publikacja, pt: The separation of maximum amounts of precipitation for the Polish Atlas of Rains Intensities (PANDa), opisująca, jeden z wycinków realizacji projektu, w postaci wyszukiwania maksimów fazowych opadów w cyfrowych szeregach opadowych o wysokiej rozdzielczości czasowej. Praca ta ukazała się w serii E3S Web of Conferences, a dostęp do niej ma charakter otwarty (Open Access).

 

Wyniki projektu PANDa były także prezentowane na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej ZASTOSOWANIE NIEZAWODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA (Kraków, 17-18 czerwca 2019 r.). Na konferencji wygłoszono referat pt: Badanie związku wysokości opadów miarodajnych w Polsce z parametrami zewnętrznymi, autorstwa: P. Licznar, K. Siekanowicz i M. Oktawiec.

Powrót